Home - Nhà Nông Xanh - Vì nền nông nghiệp bên vững

Xin chào: - Dịch vụ của bạn

Xuất khẩu cá tra còn tăng trưởng mạnh

Năm 2017, dù gặp nhiều khó khăn, rào cản lớn, nhưng XK cá tra vẫn tăng trưởng so với 2016. Trong nă...